ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยสอน สาขากายวิภาคศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 3/๒๕๕5 ตำแหน่งผู้ช่วยสอน สาขากายวิภาคศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 4 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อดังนี้

- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
1. นางสาวศุจิรัตน์ บุญรัศมี
2. นางสาวสุมาตรา สังข์เกื้อ

- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
1. นางสาวบุพชาติ คันธิยงค์
2. นางสาวสุดาวดี ยศอาลัย


TOP