ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม การนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย “เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ"

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม การนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย “เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ" เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายโสภณ อินทรอุปถัมภ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ นายกรกฏ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ คณะกรรมการบริหารแผน สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมรับข้อเสนอเชิงนโยบายจากตัวแทนเครือข่ายองค์กรกลางฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์และสมาชิกเครือข่ายองค์กรกลางฯ เข้าร่วมกว่า 100 คนศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า “การขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ” ในระยะ 2 ปี ที่ผ่านมา ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจาก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ เพื่อให้เครือข่ายฯ ดังกล่าว ทำหน้าที่สนับสนุนสร้างพันธมิตร ประสานสร้างความร่วมมือกับ บุคคล กลุ่ม องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ เพื่อเป็นกลไกสร้างสุขภาวะชุมชนตามบริบทของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้เห็นความสำเร็จ ทั้งเชิงเครือข่ายฯ และเชิงประเด็น ที่เกิดจากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของ “เครือข่ายองค์กรกลางฯ” ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานระดับตำบล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบล/เทศบาลเมือง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช นำมาสู่การนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “เครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ” จะเป็นกลไกประสาน สร้างพันธมิตร ช่วยเหลือ สนับสนุน ชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างสุขภาวะเมืองคอนโดยชุมชน อย่างต่อเนื่องต่อไป

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปาฐกถาหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับการขับเคลื่อน “เครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ” ตัวแทนเครือข่ายองค์กรกลางฯ ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน “เครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ เวทีเสวนา “ทิศทางการขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ”และกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินโครงการของชุมชนประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP