ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับ ๑๖ มหาวิทยาลัย ส่งมอบการศึกษาภูมิปัญญาแก่ธนาคารออมสิน

ตามที่ธนาคารออมสินได้สนับสนุนทุนการศึกษาด้านภูมิปัญญาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ๑๖ แห่ง ชื่อโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในจำนวนนี้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในปีนี้ โดยมีอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยประสานงานหลักเพื่อพิจารณาทุนนี้ให้แก่กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ธนาคารออมสินได้จัดประชุมและมีพิธีส่งมอบงานการศึกษาภูมิปัญญาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้ง ๑๖ แห่ง ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีตัวแทนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง ตัวแทนนักศึกษา ๓ คน และนายโกวิทย์ จันทรังษี ตัวแทนภูมิปัญญาน้ำผึ้งจากและน้ำหวานจาก ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ดำเนินกิจกรรมโครงการอื่นๆ และที่จะได้รับทุนสนับสนุนในปีงบประมาณหน้าประมาณ ๕๐ กว่ามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมและส่งมอบงานในครั้งนี้

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดพิมพ์รวมเล่มภูมิปัญญาที่นักศึกษาได้ศึกษาเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม และเผยแพร่ต่อไป

TOP