ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์ฯ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ครั้งที่ 4/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นั้น

บัดนี้ ศูนย์การแพทย์ฯ ได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนี้

รายชื่อ
001 นางสาวภานุชนาถ พิมเสน
002 นายอรรถกร นุ่มฟัก
003 นางสาวกันต์ฤทัย จรจรัส
004 นางสาวพรรณิภา ฉิ้มล่อง
005 นางสาวพัชรี บุญแก้ว
006 นางสาวทิวาพร วรรณภพ
008 นางสาววรรณี อะหลี
009 นางอุราภรณ์ หวานแก้ว
010 นางสาวปัทมณัฎฐ์ แก้วเมือง
011 นางสาวฤทัย นรินทร
013 นางสาวปิยธิดา จันทรมานันท์
014 นายสมิทธ์ หวันมาแซะ
016 นางสาวมณิสรา ยีขะเด
017 นายจักรชัย จันทรมโณ
018 นางสาวขนิษฐา ปัญจะเภรี
019 นางสาวจุฑากานต์ ทองหลาม
100 นางสาวนูรีซัน ดามีเยาะ
102 นางสาวพัชรภร์ เชี่ยววิทย์
103 นางสาวอัจฉราภรณ์ นวนจันทร์

กำหนดการสอบ : วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ห้องประชุมสำนักงานชั้น 2 อาคารวิทยาการสุขภาพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP