ชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดหลักสูตรนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 20