ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเนื่องในวันมหิดลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเนื่องในวันมหิดลในหัวข้อ “การแพทย์ไทยในทิศทางของ Thailand 4.0” โดยนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จาก 5 สำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วม เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสที่ดีที่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรมต่างๆเนื่องในวันมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ซึ่งพระองค์เป็นผู้ที่ทุ่มเท เสียสละ ในการสร้างรากฐานทางการแพทย์ให้แก่ประเทศไทย ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับนานาประเทศ ถือเป็นพระบิดาที่อยู่ในใจของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกหมู่เหล่า นอกจากพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์แล้วพระราชดำรัสของพระองค์ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์” ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกศาสตร์ สาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์และระบบสุขภาพที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างสูง

กิจกรรมบรรยายพิเศษเนื่องในวันมหิดล ในวันนี้ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสำนักวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกันจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การแพทย์ไทยในทิศทางของ Thailand ๔.๐” ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลไทยยุคปัจจุบัน เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่จะนำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง กล่าวว่า เนื่องในวันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชหฤทัย ตลอดจนพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์ ในการวางรากฐานทางการแพทย์ทั้งด้านการรักษา การเรียนการสอน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ พระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ทรงปฏิบัติล้วนเป็นหิตานุหิตประโยชน์ แก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย จึงทรงได้รับการประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยทรงได้รับการยกย่องเป็น “องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของไทย”

จากพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทยซึ่งล่วงเวลากว่า ๑๐๐ ปี ยังผลให้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของการแพทย์และสาธารณสุขไทย และมีความเจริญไพบูลย์ เป็นที่บำบัดทุกข์จากโรคภัยให้กับประชาชนชาวไทยตลอดมา รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง กล่าว

ทั้งนี้ โครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย โดยได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ได้แก่ การทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พิธีวางพวงมาลา กิจกรรมเวทีสุขภาพและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมบรรยายพิเศษเนื่องในวันมหิดล

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ : ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP