ข่าวทั่วไป

ตัวแทน ม.วลัยลักษณ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “วันที่อยู่อาศัยโลก(World Habitat Day)” ปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ(UN) วันที่ 10 ตุลาคม 2561ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) อาคารสำนักงานสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก มีการจัดงาน “สร้างไทยไปด้วยกัน : สร้างบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง” เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) โดยความร่วมมือระหว่าง ESCAP การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ มูลนิธิที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย(ACHR) โดยมีผู้แทนจากขบวนองค์กรชุมชน เครือข่ายการพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ผู้แทนจากประเทศเอเซีย และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน และทั้งเดือนตุลาคม มีการจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลกตลอดทั้งเดือน เพื่อเป็นการรณรงค์ประเด็นการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ในการนี้นอกจากจะมีการจัดเวทีเสวนา และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศแล้ว ภายในงานยังมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและบุคคลที่สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยจำนวน 15 ราย ได้แก่ 1.เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 2.องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา จังหวัดเชียงใหม่ 3.เครือข่ายคนไร้บ้าน 4.คณะทำงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลระบำ จังหวัดอุทัยธานี 5.โครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) 6.โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) 7.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 8.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9.กรมธนารักษ์ 10.สำนักปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 11.กรมเจ้าท่า 12.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 13.บริษัท SCG 14.เครือข่ายชุมชนริมคลอง และ 15. นายจรัส อมรชัยนนท์ (เจ้าของที่ดินชุมชนเมืองใหม่มาลัยทอง)

โดยในปี 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีความร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ ในการดำเนินโครงการที่สามารถพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชน ได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ

- การจัดทำแผนพัฒนาและแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนพื้นที่ชุมชนพุมเรียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพุมเรียง (โดยสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการบ้านมั่งคงในพื้นที่เทศบาลตำบลพุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับการวิเคราะห์ปัญหาเมืองในทุกมิติ เพื่อหาแนวทางหรือแผนพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

- การสร้างเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพช่างชุมชนภาคใต้ (โดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร) ในโครงการบ้านมั่นคง ที่ตั้งอยู่ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทางทีมนักวิจัย ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของช่างชุมชน และปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของช่างชุมชน เพื่อสร้างแนวปฏิบัติในการก่อสร้างที่เป็นมาตรฐาน และนำข้อมูลที่ได้ไปออกแบบเพื่อให้มีความเหมาะสมกับต้นทุน

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.codi.or.th/public-relations/news/16446-2561-2579

TOP