ข่าวสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป

ตามที่โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและตำแหน่งช่างเชื่อมแม็ก สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป

บัดนี้ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1) นางสาวอัจราวดี ไชยชาญ
2) นางสาวนันติยา พระสงฆ์
3) นางสาวเบญจมาส ขุนปาน
4) นางสาวสุวรรณี สุภาวรรณ์
5) นางสาวนีรนุช วีระวงศ์
6) นางสาวเบลล์ ชาเพ็ญศิริ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ น้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง ช่างเชื่อมแม็ก

1) นายอัสนีย์ ศรีสุวรรณ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ น้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


TOP