ข่าวทั่วไป

ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4/2561

คณะกรรมการดำเนินงานกิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากร ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ผลการพิจารณาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.ร้านอาหาร บริเวณพื้นที่โรงอาหาร 1 -ไม่มีผู้ยื่นสมัคร
2.ร้านอาหาร บริเวณพื้นที่โรงอาหาร 4

(1) นางสุพารัตน์ ไทยสุชาติ ผ่านการคัดเลือก ประเภทอาหารว่าง (ไก่ห้าดาว)

3. ร้านอาหาร บริเวณพื้นที่ศูนย์อาหารกลางคืน โซน A

(1) นางอารมย์ สายวารี ผ่านการคัดเลือก ประเภทอาหารตามสั่ง

4. ร้านอาหาร บริเวณพื้นที่ศูนย์อาหารกลางคืน โซน C (2 ร้าน)

(1) นางสาวเกศิณี หลีหลัง ผ่านการคัดเลือก ประเภทอาหารจานเดียว (ยำ)
(2) นางสาวสุกัญญา ถาพรพันธ์ ผ่านการคัดเลือก ประเภทเครื่องดื่ม (น้ำผลไม้แช่แข็ง)

5. ร้านอาหาร บริเวณพื้นที่ศูนย์อาหารกลางคืน โซน E (10 ร้าน)

(1) จ.ส.ท.สุวิจักษณ์ วิฑตพันธ์ ผ่านการคัดเลือก ประเภทเครื่องดื่ม
(2) นางสุดาภรณ์ ไพนุพงษ์ ผ่านการคัดเลือก ประเภทเครื่องดื่ม
(3) นางพรชนก ทิพยเนตร์ ผ่านการคัดเลือก ประเภทอาหารข้าวแกง
(4) นางสาวนันทยา สุขสม ผ่านการคัดเลือก ประเภทอาหารจานเดียว
(5) นางวาสนา ออมจิตร ผ่านการคัดเลือก ประเภทอาหารจานเดียว (มุสลิม)
(6) นางวรรณดี กันติชล ผ่านการคัดเลือก ประเภทอาหารจานเดียว (มุสลิม)
(7) นายเสขพันธ์ นวลเขียน ผ่านการคัดเลือก ประเภทอาหารตามสั่ง
(8) นายศฤรคาร งามดี ผ่านการคัดเลือก ประเภทอาหารว่าง (เนื้อสเต๊ะ)
(9) นางโสภารัตน์ จุทิ่น ผ่านการคัดเลือก ประเภทอาหารว่าง (ไอศกรีม)
(10) นางยศวันท์ ดุจสุวรรณ ผ่านการคัดเลือก ประเภทผลไม้
(11) นางนิตยา อันทะนนท์ สำรอง ประเภทอาหารอีสาน
(12) นายวรศักดิ์ ถาพรพันธ์ สำรอง ประเภทอาหารจานเดียว
(13) นายพชร ดำเกิงพันธุ์ สำรอง ประเภทอาหารจานเดียว

ขอให้ผู้ประกอบการเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ติดต่อฝ่ายกิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากร ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา ภายในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30–16.30 น. เพื่อดำเนินการจัดทำบันทึกใบแสดงรายการอาหารที่จำหน่ายอาหาร และเตรียมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เพื่อจัดทำสัญญา หากไม่สามารถติดต่อตามวันและเวลาที่กำหนดข้างต้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 075-673000 ต่อ 4018 (คุณณัชธัญนพ สุขใส) หมายเลขโทรศัพท์ 089-8965165


TOP