ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี


TOP