ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดินสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ มณีพงศ์ ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิวซ์ จำกัด และวิสาหกิจชุมชนบ้านอ่าวลึกใต้ ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในกลุ่มวิสาหกิจฯ ใช้ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยสั่งตัด) และผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตรวมตลอดปี ลดปัญหาปาล์มให้ผลผลิตทิ้งช่วงในฤดูแล้ง ลดการใช้ปุ๋ยฟุ่มเฟือย ลดการสูญเสียปุ๋ย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงบำรุงดินให้สามารถใช้เพื่อการเพาะปลูกได้อย่างยั่งยืน โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 การดำเนินการผ่านมา 4 ปี พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามลำดับ บางรายได้ผลผลิตสูงกว่าปีละ 6 ตัน/ไร่ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในพื้นที่ภาคใต้ประมาณ 2 เท่า ทำให้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้นทุกปี

TOP