ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว อุทยานพฤกษศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว อุทยานพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 1 - 6 /2561 จำนวน 6 อัตรา
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้


1. ตำแหน่ง นักวิชาการ อุทยานพฤกษศาสตร์ (โครงการ Medicinal under-exploited Thai Native Plants against Acanthamoeba, Leishmania donovani and Plasmodium falciparum – Toward South East Asia Collaboration Initiative ) จำนวน 1 ราย

ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ
นายศิริชัย พุ่มสวัสดิ์

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองคือ
-

2. ตำแหน่ง นักวิชาการ อุทยานพฤกษศาสตร์ ( โครงการการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพมะนาวไข่พันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ) จำนวน 1 ราย

ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ
นายอรรถกร พรมวี

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองคือ
-

3. นักวิชาการ อุทยานพฤกษศาสตร์ ( โครงการ การสำรวจ การจำแนก การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในประเทศไทย ) จำนวน 1 ราย

ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ
นายชยันต์ ยอดธรรมรัตน์

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองคือ
-

4. นักวิชาการ อุทยานพฤกษศาสตร์ ( โครงการการอนุรักษ์และส่งเสริมข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ) จำนวน 1 ราย

ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ
นางสาวปรารถนา อัตตะมณี

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองคือ
1. นางสาวนีรนุช วีระวงศ์
2. นางสาววรรณทกาญจน์ เอียดเหตุ

5. พนักงานธุรการ ( งานบริการวิชาการอุทยานพฤกษศาสตร์ ) อุทยานพฤกษศาสตร์ จำนวน 1 ราย

ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ
นางสาวศุภลักษณ์ มุสิด

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองคือ
นางสาวสุกัญญา ฟุ้งเฟื่อง

6. พนักงานภูมิทัศน์ ( ประจำสวนกล้วยอุทยานพฤกษศาสตร์ ) อุทยานพฤกษศาสตร์ จำนวน 1 ราย

ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ
นายวินัย จำปาทอง

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองคือ
นางพัชรี ศรีนะคช

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP