ข่าวเด่น

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิจประมุข ตันตยาภรณ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนศูนย์แพทย์ มวล. จำนวน 1 ล้าน 5 แสนบาทรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้าน 5 แสนบาท จาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิจประมุข ตันตยาภรณ์ คุณชโย ตันตยาภรณ์ และคุณศรัณยู บัวเพ็ชร์ เพื่อสมทบทุนกองทุนศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ ดร.นายแพทย์ ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิจประมุข ตันตยาภรณ์ กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และเคยมีโอกาสทำหน้าที่คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในระยะเริ่มต้น มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบริจาคเงินดังกล่าวเพื่อสมทบทุนกองทุนศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สำคัญยังได้ตอบแทนคุณแผ่นดินนครศรีธรรมราชบ้านเกิดของตนเองด้วย

สำหรับกองทุนศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริม สนับสนุน อีกทั้งเป็นช่องทางในการระดมสมทบทุน เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างกว้างขวาง และยังคงเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบริจาคได้ที่ งานการเงินและบัญชี ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0 7567 3063

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP