ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันาภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 21/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 21/2561 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ก. รายชื่อ

001 นางสาวกนกพรรณ ไกรจรัส
002 นางสาวสุวรรลี ทองใบใหญ่
100 นางสาวอธิษฐญา อิสระภักดี

ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP