WU-Campus-Tour

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายนิด้าสุราษฎร์ธานี สงขลา ชุมพร ภูเก็ต และยะลา จำนวน 17 คน นำโดย พลตำรวจโทวรเทพ เมธาวัธน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร พร้อมเยี่ยมชม Smart Classroom ศาลจำลอง โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ และสวนวลัยลักษณ์ภาพกิจกรรม

TOP