ข่าวทั่วไป

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดการประกวดรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูง เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวางโดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรางวัลรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโทและปริญญาเอก        
   1.1 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
  1.2 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                  
  1.3 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์      

รายละเอียดของรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น          
 ระดับปริญญาเอก   รางวัลละ 10,000 บาท   พร้อมโล่และเกียรติบัตร            
ระดับปริญญาโท    รางวัลละ 8,000 บาท   พร้อมโล่และเกียรติบัตร                   ​

ระยะเวลาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น          
  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววศินี  พูลสวัสดิ์ โทร 0-7567-2596                         

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://rihs.wu.ac.th

TOP