ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ตามประกาศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 นั้น

บัดนี้ ศูนย์การแพทย์ฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง คือ
นางสาวพัชรี บุญแก้ว
นางสาววรรณี อะหลี

ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวสำรอง คือ
นางอุราภรณ์ หวานแก้ว
นางสาวทิวาพร วรรณภพ

อนึ่ง ศูนย์การแพทย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP