ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์เป็นวิทยากรในวันยุติความรุนแรงที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิฯ

อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมงานวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในโครงการ "การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามกรอบวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG5 & SDG16" ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมมือกำหนดแผนงานหลังจากที่รัฐบาลได้ลงนามขานรับ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ร่วมกับสมาชิกองค์การสหประชาชาติประเทศอื่นอีก 192 ประเทศ อันนับเป็น “จริยธรรมสากล” ชุดใหม่ที่ประชาคมโลก ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2573


TOP