ข่าวทั่วไป

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดลานกิจกรรม GSB Innovation Club และมอบรางวัลให้กับนักศึกษาในโครงการของธนาคารออมสินเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารปฏิบัตการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีพิธีเปิดลานกิจกรรม GSB Innovation Club โดยได้รับเกียรติจากคุณวรพันธ์ ถังมณี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

โอกาสนี้ คุณวรพันธ์ ถังมณี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 ได้มอบรางวัลให้กับนักศึกษา โครงการ Smart Start Company by GSB Startup จัดตั้งธุรกิจเริ่มต้น จำนวน 1,200,000 บาท รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ได้มอบรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ให้กับนักศึกษาในโครงการ SMART START IDEA BY GAS STARTUP ในรอบระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการจัดทำคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 3 นาที เสนอไอเดียธุรกิจตามโจทย์ที่ธนาคารออมสินประกาศผ่านเพจ facebook ของ GSB ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม 2561 จำนวน 6 ทีม ทีมละ 10,000 บาท และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบรางวัลให้กับนักศึกษาโครงการ GSB STARTUP UNIVERSITY MODEL ซึ่งเป็นโครงการที่ให้นักศึกษานำเสนอแนวคิด โดยทางธนาคารออมสินให้ทุนมาพัฒนาต่อเป็น PROTOTYPE จำนวน 3 ทีม เป็นเงินรางวัลรวม 441,000 บาท รวมทั้งหมด 3 โครงการ เป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 1,701,000 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://stp.wu.ac.th

TOP