ข่าวทั่วไป

อธิการบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ในพิธีก่อนวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 11/2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่อาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร โดยมีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งจำนวน 3 คน ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี จีนด้วง อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

3. อาจารย์ ดร.นุรดีนา จารง อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคนิคการแพทย์โอกาสเดียวกันนี้ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตกลงทำความร่วมมือจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกฎหมาย (Ph.D. in Law) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรัฐศาสตร์ (Ph.D.in Political.Science) สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และเพิ่มผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์รวมทั้งนักศึกษาให้ไปสู่ในระดับนานาชาติต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นางสาวธิติมา รินสวัสดิ์ นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP