ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 2 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 2 ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เห็น ความสำคัญของการสื่อสาร เข้าใจความหมายและระบบการสื่อสารอย่างถูกต้อง ฝึกปฏิบัติการฟัง คิด และพูดเพื่อเป็นที่รักและชนะใจผู้อื่น สามารถวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสาร และหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ ตลอดถึงการเรียนรู้เทคนิคการพัฒนาการติดต่อสื่อสารประสานงานด้วยสูตรวิเศษแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการประสานงาน ทำให้เกิดการทำงานแบบใจประสานใจ
ผู้เข้าอบรมจะได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรม ในหลักการประสานงานและการสื่อสาร เพิ่มทักษะในการประสานงานและการสื่อสารระหว่างบุคคล ทักษะในการประสานงานและการสื่อสารในองค์การ และพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันกับทีมงานที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงานทุกคน ทำให้พนักงานเห็นจุดอ่อนของการสื่อสารและการประสานงานในองค์กรของตน และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจัดระบบการสื่อสารขององค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิทยากรบรรยาย โดยอาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสา ร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
- สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 2,500 บาท
- บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,900 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ได้รับส่วนลด ดังนี้
- สมัครรวมกัน 3 ท่าน ลด 20%
- สมัครรวมกัน 2 ท่าน ลด 15%
- สมัคร 1 ท่าน ลด 10 %
(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,
e-mail:wu-surat@wu.ac.th หรือสมัครอบรมออนไลน์ทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


TOP