รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 2 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2555