ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 1" 

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 1" (WMS Management Research Conference # 1) เนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวรายงานการประชุม มีผู้เข้าร่วมการประชุมและรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการกว่า 300 คน
 
ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวว่า ปี 2555 ถือเป็นปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20 ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการโดยส่งเสริมให้มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะบุกเบิก แสวงหา บำรุงรักษา และถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า และความเป็นเลิศทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมสืบไป ดังนั้น กิจกรรมการประชุมวิชาการครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษดังกล่าวและเป็นการตอบสนองต่อปณิธานของมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง
 
เนื่องจากเป็นครั้งแรกของการประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ" แต่ได้รับการตอบรับจากนักวิชาการและผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจำนวนมาก ถือเป็นความสำเร็จของสำนักวิชาการจัดการและเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับการจัดประชุมในด้านนี้ครั้งต่อๆไป
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ได้กล่าวถึงการจัดการประชุมฯ ในครั้งนี้ว่า สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีภารกิจในการผลิตบัณฑิต วิจัยและบริการวิชาการในศาสตร์ด้านการจัดการ โดยมีเป้าหมายของการเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านการจัดการเชิงนวัตกรรมที่ดีที่สุดในภาคใต้ บนพื้นฐานแนวคิดของการมุ่งเน้นพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ในด้านการจัดการ ซึ่งการจัดการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 1" (WMS Management Research Conference # 1) เนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20 เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านการจัดการ เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยในอนาคต
 
การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณธาดา เศวตศิลา Group Executive Director บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การสร้างองค์กรนวัตกรรม” รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิภาคธุรกิจร่วมเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมกับความยั่งยืนของธุรกิจ” ประกอบด้วย คุณตุลย์ วงค์ศุภสวัสดิ์ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และผู้จัดการทั่วไป บริษัทเซเรบอส ประเทศไทย จำกัด ดร.เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ อดีตผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาและบริการทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ดร.ภิเศก เกิดศรี Technology Management Specialist บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ เป็นผู้ดำเนินรายการ
 
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการด้านการจัดการ โดยมีคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมรวม 32 สถาบัน โดยนำเสนอในลักษณะปากเปล่า จำนวน 84 เรื่อง และโปสเตอร์ จำนวน 20 เรื่อง ครอบคลุมทุกศาสตร์ทางด้านการจัดการ ทั้งสาขาการเงินและการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการโลจิสติกและซัพพายเชน สาขาการบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาการจัดการการท่องเที่ยว
 
โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและของระลึกแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล “Best Paper Awards” จำนวน 5 ผลงาน และ “Best Poster Awards” จำนวน 1 ผลงาน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายชื่อผู้นำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล Best Paper และรางวัล ชมเชย

ประมวลภาพ

TOP