ข่าวทั่วไป

ขอเชิญประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เวทีกลาง งาน WALAILAK DAY มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นเจ้าฟ้าแห่งศิลปะและวัฒนธรรม พระองค์มีพระอัจฉริยะในด้านทรงขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้มีเวทีในการแสดงออกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งต่อไปด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ประเภทการประกวด

๑) ประเภทที่ ๑ ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี
๒) ประเภทที่ ๒ ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง ประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป

๒. วัน เวลา และสถานที่ประกวด

๑) วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทที่ ๑ ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี (รอบคัดเลือก-รอบชิงชนะเลิศ)
๒) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทที่ ๒ ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง ประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป (รอบคัดเลือก-รอบชิงชนะเลิศ)
๓) สถานที่ ณ เวทีกลางงาน WALAILAK DAY มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๓. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

๑) มีความซื่อสัตย์และมีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งมีมารยาทอันดีในการแสดงออก
๒) ข้อตกลงอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการการจัดการประกวด ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ
๓) ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาก่อน
๔) ไม่เป็นนักร้องอาชีพหรือเคยมีอัลบั้มเพลงจำหน่ายเป็นของตัวเอง

๔. เพลงที่ใช้ในการประกวด

๑) ผู้เข้าประกวดจะต้องร้องเพลงประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง
รอบที่ ๑ ผู้เข้าประกวดส่งแผ่น CD Demo ๑ เพลง มายังกองประกวดกำหนดให้ใช้ “เพลงช้า”
รอบที่ ๒ กำหนดให้ใช้ “เพลงเร็ว” ในการประกวด โดยรอบคัดเลือกเข้าชิงชนะเลิศ จะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบประเภทละ ๕ คน คือ ประเภท ลูกทุ่งชาย/ลูกทุ่งหญิง ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี และประเภท ลูกทุ่งชาย/ลูกทุ่งหญิง ประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป เพื่อเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ กำหนดให้ใช้ “เพลงช้า” ในการประกวด

๒) ผู้เข้าประกวดจะต้องแจ้งชื่อเพลงที่จะใช้ประกวดในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศให้ชัดเจน

๓) ผู้เข้าประกวดเตรียมซาวด์ดนตรีมาในรูปแบบซีดี ด้วยระบบออดิโอ โดยแยกเพลงที่ใช้ประกวดรอบตัดสินและรอบคัดเลือกมาอย่างละ ๑ แผ่น พร้อมเขียนรายละเอียดของเพลง พร้อมชื่อผู้ประกวดไว้บนแผ่นซีดีให้ชัดเจน (ผู้เข้าประกวดควรเตรียมแผ่นซีดีเพลงสำรองมาด้วย เผื่อกรณีเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค)

๔) เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงไทยลูกทุ่งแท้

๕. ขั้นตอนการประกวด
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จะแบ่งออกเป็น ๓ รอบ ได้แก่

รอบที่ ๑ คัดเลือกจากซีดี (CD Demo) ดำเนินการตัดสินและคัดเลือกผู้ผ่านเข้าสู่รอบที่ ๒ โดยตัดสินคัดเลือกแผ่น CD Demo บันทึกเสียงร้องเพลงลูกทุ่งของผู้ประกวดโดยไม่มีดนตรีประกอบ กำหนดให้ใช้ “เพลงช้า” จำนวน ๑ เพลง และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ทาง www.wu.ac.th

รอบที่ ๒ คัดเลือกโดยการร้องสด กำหนดให้ใช้ “เพลงเร็ว” ในการประกวด

- ผู้เข้าประกวดมารายงานตัว พร้อมส่งแผ่นซีดีเพลงที่ใช้ประกวดให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนถึงเวลาประกวดอย่างน้อย ๓๐ นาที
- จับฉลาก เพื่อจัดลำดับหมายเลขการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
- การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแบ่งเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน โดยรอบคัดเลือก จะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบประเภทละ ๕ คน เพื่อเข้าชิงรางวัลในรอบตัดสินต่อไป
- อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของเพลงโดยไม่ขัดต่อประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม
รอบชิงชนะเลิศ กำหนดให้ใช้ “เพลงช้า” ในการประกวด
- พิธีกรประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมพร้อมขึ้นเวทีหลังจากประกาศรายชื่อ และส่งแผ่นซีดีเพลงที่ใช้ประกวดให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นเวที
- อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของเพลงโดยไม่ขัดต่อประเพณีและศีลธรรม

๖. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

๑) ใบสมัครที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว
๒) สำเนาบัตรประชาชน ๑ ชุด
๓) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัคร
๔) แผ่น CD Demo บันทึกเสียงร้องเพลงลูกทุ่งของผู้ประกวดโดยไม่มีดนตรีประกอบ กำหนดให้ใช้ “เพลงช้า” จำนวน ๑ เพลง
หมายเหตุ หลักฐานการสมัครจะต้องส่งเอกสารครบทุกรายการ หากส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการประกวด

๗. วิธีการส่งใบสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑) สมัครด้วยตนเอง
ส่งใบสมัครโดยตรง โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร (ดังแนบ) พร้อมหลักฐานข้างต้น ส่งโดยตรง ณ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ในวัน เวลาราชการ

๒) ส่งทางไปรษณีย์
สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น ได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ (วงเล็บมุมซองว่าการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง) ทั้งนี้จะถือตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ

๓) สมัครทางอินเทอร์เน็ต (Internet)
โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น และบันทึกไฟล์เป็น PDF/ไฟล์รูปภาพ Jpeg พร้อมส่งไฟล์เสียง Demo ส่งมาที่อีเมลล์ cultural.wu@gmail.com โดย ถือเอาวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร

๔) สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://cultural.wu.ac.th/

๔) สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
Website: http://cultural.wu.ac.th/ E-mail: cultural.wu@gmail.com
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗

๘. เกณฑ์การตัดสิน

๑) เกณฑ์การตัดสินการประกวด

๑. น้ำเสียงไพเราะ ๓๐ คะแนน
๒. ความถูกต้องของทำนอง/ จังหวะ/ ลีลา ๓๐ คะแนน
๓. การออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี ๑๐ คะแนน
๔. การแสดงออกเหมาะสม ๑๐ คะแนน
๕. การแสดงออกทางอารมณ์เพลง ๑๐ คะแนน
๖. การแต่งกาย ๑๐ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน

๒) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๓) กรณีที่ผู้สมัครในแต่ละประเภทมีน้อยกว่า ๑๐ คน ทางกองประกวดจะมอบรางวัลให้เฉพาะรางวัลชนะเลิศเท่านั้น

๙. รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

ประเภท ลูกทุ่งชาย ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี
๑) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

ประเภท ลูกทุ่งหญิง ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี
๑) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

ประเภท ลูกทุ่งชาย ประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป
๑) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

ประเภท ลูกทุ่งหญิง ประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป
๑) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/0b4GuuGccpMUvOsp2


หนังสือเชิญชวนประกวดลูกทุ่ง-2562-google-from.pdf


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP