ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่าย “Going International Camp @WUIC”

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิชาการ “Going International Camp @WUIC” ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดค่าย พร้อมเสวนาประสาพ่อกับลูกในหัวข้อ “Why I would recommend my children to study international programs in Thailand”

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมค่ายได้พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และได้ลองทำข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษในมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) พร้อมทั้งได้รับการแนะแนวการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติทั้ง 5 หลักสูตร ได้แก่ 1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล 2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน 3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี 4. นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต์ 5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากิจการสาธารณะ ทั้งนี้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมค่ายยังได้ลองเรียนจริงกับนักศึกษาชาวต่างชาติของวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อซึมซับบรรยากาศมหาวิทยาลัย


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuic.wu.ac.th

TOP