ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานช่วยนักบริหาร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร-ทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานช่วยนักบริหาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปครั้งที่ 3/2555 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555 แล้วนั้น


บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสิน ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวจิรา จอกทอง
002 นางสาวศิเรอร เพ็ชรเนื่อง
003 นางสาวมัลทนาพร พรหมประสิทธิ์
004 นางสาวปริมประภา เขมะกะ
008 นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นปลื้ม
009 นางสาวนันท์นภัส เหมทานนท์
010 นางสาวอุบลรัตน์ โสสนุย
012 นางสาวเสาวนีย์ โต๊ะแจ๊ะ
013 นางสาวปิยะนาฏ เวทยาวงศ์
014 นางสาวฤดี ไกรวงศ์

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

TOP