ข่าวสมัครงาน

กำหนดการภาคสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

     ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/๒๕๕5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยเชิงพื้นที่ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/๒๕๕5 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 และประกาศขยายเวลารับสมัคร ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 นั้น

     บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
     004 นายอุธรณ์ แก้วซัง
     005 นายปันนวิชญ์ งามผ่องใส
     007 นางสาวสิริพร รอดเกลี้ยง
     008 นางสาวรุ่งนภา หมัดเจริญ
     101 นายธนาวิทย์ ปานสงฆ์

2. หลักสูตรการสอบ
     สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้

        ๑. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
        ๒. วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ         ๓. วิชาภาษาอังกฤษ : Vocabulary, Grammar, Reading, Writing

3. กำหนดการสอบ
        วันที่ 19 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
        - เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์         - เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. สอบวิชาภาษาไทย         - เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ


TOP