ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ วิทยาศาสตรบัณฑิต และสาขาวิศกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงาน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
- มีความสามารถในการศึกษาและการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
- มีประสบการณ์โดยตรงในการให้คำปรึกษา เป็นพี่เลี้ยง จัดอบรม แก่นักศึกษาในโครงการ
- เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้สำเร็จ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะหรือความชอบในงานติดต่อประสานงานทั้งโดยการพูดและการเขียน
- มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอินเทอร์เน็ต และมีความชำนาญในการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานในฝ่ายโดยเฉพาะ MS Office
- สามารถทำงานในลักษณะติดต่อประสานงาน วางแผนบริหารโครงการ วิคราะห์และประมวลผลโครงการได้ดี
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้ เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. ภาระงาน

งานสร้างแรงบันดาลใจและจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการในนักศึกษา
- จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก ความตื่นตัว และจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการเดือนละ 1 ครั้ง
- แสวงหานิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมโครงการและสนับสนุนเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจให้แก่วิสาหกิจ

งานกระตุ้นการสร้างแนวคิดธุรกิจนวัตกรรม
- รวบรวมกลุ่มนักศึกษาเพื่อสร้างชมรมผู้ประกอบการ ดูแลสถานที่และจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศของสังคมผู้ประกอบการ
- จัดกิจกรรมแข่งขันให้แก่นักศึกษาเพื่อต่อยอดความคิด และผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมในระดับมหาวิทยาลัย/ภูมิภาค/ประเทศ
- จัดกิจกรรมประกวดแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมประจำเดือนเพื่อกระตุ้นการสร้างแนวคิดธุรกิจใหม่ ๆ

งานส่งเสริมการสร้างแผนธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดลองตลาด
- จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแผนธุรกิจ การสร้างต้นแบบและการทดลองตลาดให้แก่ผู้ประกอบการใหม่เดือนละ 1 ครั้ง
- ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ให้ไปประกวดแข่งขันเพื่อนำประสบการณ์กลับมาปรับปรุงแผนธุรกิจ
- เป็นพี่เลี้ยงผู้ประกอบการใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและปรับแผนธุรกิจให้ดีขึ้น

งานบริหารทั่วไป
- สรุปผล รายงานผลการจัดกิจกรรมแก่แหล่งทุนสนับสนุน/แสวงหาแหล่งทุนใหม่ๆ
- ติดต่อประสานการทำงาน ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการให้บริการแก่งาน / หน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
- ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และสนับสนุนโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ทีมีการเติบโตสูง (Innovative Startup) เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ขอใช้บริการได้อย่างกว้างขวาง

4. คุณสมบัติอื่น ๆ

- มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5. อัตราค่าตอบแทน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

6. รอบการประเมินผลการดำเนินงาน ผู้ปฏิบัติการต้องเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน ทุก 6 เดือนจากผู้บังคับบัญชา

7. สวัสดิการ

- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒

8. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานของหน่วยงานในปัจจุบัน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
7. ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งต่อไป

9. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ในตำแหน่งนี้สามารถยื่นใบสมัคร ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)โดยใบสมัคร download ได้ที่ https://goo.gl/jMwMj2

วิธีการส่งใบสมัคร (กรุณากรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยื่นใบสมัคร)

(1) ยื่นด้วยตัวเอง ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม) 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทร. 0-7567-3576 โทรสาร 0-7567-3572

(2) สามารถสมัครทางไปรษณีย์ (ใบสมัครต้องถึงก่อนวันที่ปิดรับสมัคร)

โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม)
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 วงเล็บมุมซองว่า (สมัครงาน)

10. การดำเนินการคัดเลือก
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้

10.1 ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ของผู้สมัคร
10.2 ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น

11. กำหนดการสอบและการแจ้งผล
อุทยานวิทย์ฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกทุกขั้นตอนให้ทราบและกำหนดการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2 (กรณีที่ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว) ให้ผู้สมัครทราบตามที่อยู่ที่ผู้สมัครให้ไว้ในใบสมัคร

12. เงื่อนไขอื่น ๆ

1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ อุทยานวิทย์ฯ จะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรืออุทยานวิทย์ฯอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
3. อุทยานวิทย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
4. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://stp.wu.ac.th/

TOP