ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติทางชีวเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ (National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019: Research and Innovation for Health)สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติทางชีวเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ (National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019 : Research and Innovation for Health) ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพและการอยู่ดีมีสุข ให้เป็นที่รู้จักและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสการพบปะของนักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานต่างๆ และการสร้างภาคีเครือข่ายทางด้านการวิจัยและวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของสำนักวิชาฯ ด้านการวิจัยที่พร้อมจะก้าวสู่สากลต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เผยแพร่และ แลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งประสบการณ์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นิสิต นักศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในและต่างประเทศ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยและความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่สากล Scope of Conference

การประชุมประกอบด้วย การบรรยาย การเสวนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งเปิดให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนำเสนอ ผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ การนำเสนอด้วยวาจา แบ่งเป็น 2 ห้องย่อย สำหรับการบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับนักวิจัย นักศึกษา อาจารย์ และนักเทคนิคการแพทย์ ดังนี้

• Research and innovations towards sustainable health.
• Recent advance technology in biomedical sciences.
• Infectious and non-infectious diseases
• Genomic and precision medicine
• Innovation in laboratory technology
• Recent advances in infertility treatment
• Metal toxic mechanisms and detox strategies
• Routine to research (R2R) & Routine to market (R2M
วิทยากร นักวิจัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ร่วมการบรรยายทางวิชาการดังนี้
• Molecular genetics of Alzheimer's' diseases โดย Prof. Dr. Steven Estus, University of Kentucky, USA
• Health Care & High Quality of Life Towards the CVD Patients โดย Assoc. Prof. Dr. Manikandan Panchatcharam; LSU Health Sciences Center, USA
• Metal Toxic Mechanisms and Detox Strategies โดย Prof. Dr. Soisangwan Satarug ; University of Queensland, Brisbane, Australia
• Melioidosis โดย Asst. Prof. Dr. Apichai Tuanyok, University of Florida, USA
• Melioidosis: Clinical Investigation and Treatment โดย Assoc. Prof. Dr. Sarunyu Chusri, Prince of Songkla University
• Current Advancement in Medical Laboratory Technology in Japan Assoc. โดย Prof. Dr. Yoshiko Kudo; The International University of Health and Welfare, Japan
• Current Advancement Medical Laboratory Technology Practices Toward Thailand Innovation 4.0 โดย Dr. Opas Kankawinpong, Director general, Department of Medical Sciences, Public Health Ministry
• Precision Medicine and Its Related to Medical Technology 4.0 โดย Dr. Salakchit Chutiphongwiwet; Association of Medical Technology of Thailand
• Advance and Research in Medical Parasitology โดย Asst. Prof. Dr. Theerakamol Pengsakul; Faculty of Medical Technology, Prince of Songkla University
• Thai Genome โดย Dr. Warangkhana On-Suang; Medical Sciences Department, Ministry of Public Health
• MOPH: The Best Practice of Laboratory Quality Standard โดย Dr. Patravee Soisangwan; Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health
• Quality Assurance for Best Practices Laboratory โดย Mrs. Ranee Tade-in, MT Yala Hospital

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ส่งผลงานจะได้รับการพิจารณาการตีพิมพ์ผลงานฉบับเต็มในรายงานการประชุม (Proceeding) และวารสาร Walailak Journal of Science and Technology (WJST)

ผู้สมัครที่มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เมื่อเข้าร่วมประชุมครบตามที่กำหนดจะได้รับคะแนน CMTE 10.5 คะแนน

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมลงทะเบียนได้ที่ http://icbms-mt.wu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส โคตรพุ้ย โทรศัพท์ +66 (0) 7567 2137 หรือ +66 (0) 95439 2469 email :icmbs.mt2019@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sah.wu.ac.th/archives/5833

TOP