เชิญชวนใส่เสื้อผ้าสีขาว เนื่อง "วาระ พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า"