ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานช่วยนักบริหาร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานช่วยนักบริหาร จำนวน 10 ราย ดังนี้
001 นางสาวจิรา จอกทอง
002 นางสาวศิเรอร เพ็ชรเนื่อง
003 นางสาวมัลทนาพร พรหมประสิทธิ์
004 นางสาวปริมประภา เขมะกะ
008 นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นปลื้ม
009 นางสาวนันท์นภัส เหมทานนท์
010 นางสาวอุบลรัตน์ โสสนุย
012 นางสาวเสาวนีย์ โต๊ะแจ๊ะ
013 นางสาวปิยะนาฏ เวทยาวงศ์
014 นางสาวฤดี ไกรวงศ์

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ทั้งนี้หากผู้สมัครท่านใดไม่มารับการสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์


TOP