ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มวล.ประชุมร่วม สบพช.หารือความร่วมมือโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 นายแพทย์สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(สบพช.) เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ระหว่างสบพช.และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผู้บริหารและคณาจารย์สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ตลอดจนนายแพทย์สุวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สบพช. นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง แพทย์หญิงสุวิมล ล้วนเส้ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลตรัง นายแพทย์อนุชิต ชูเวทย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
 
การประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงาน การปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) (มคอ.2) และร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะตามผลการประเมินหลักสูตรของแพทยสภา นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ณ ม.วลัยลักษณ์และโรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์ทั้ง 2 แห่งคือ โรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตลอดจนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มฯ รวมทั้งการรับทุนของนักศึกษาแพทย์ในโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)" อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าว-นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพ-ส่วนประชาสัมพันธ์และสำนักวิชาแพทยศาสตร์

TOP