ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์ ดร.สายชล เกตุษา หัวข้อ "เคล็ด (ไม่) ลับ เกี่ยวกับการเรียน การทำวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์"