ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์ ดร.สายชล เกตุษา หัวข้อ "เคล็ด (ไม่) ลับ เกี่ยวกับการเรียน การทำวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์"

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยทางสำนักวิชาฯได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.สายชล เกตุษา มาบรรยายในหัวข้อ "เคล็ด (ไม่) ลับ เกี่ยวกับการเรียน การทำวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์" ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 ในเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 15 อาคารวิชาการ 5

ประวัติย่อของ ศาสตราจารย์ ดร.สายชล เกตุษา
-เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน
-ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11 ในปี พ.ศ. 2542
-ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ในปี พ.ศ. 2541 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สภาวิจัยแห่งชาติ)
-ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างด้านวิชาการ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2541, 2550, 2552, 2554
- ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร ในปี พ.ศ. 2545 และ 2548 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
-ได้รับรางวัลศาสตราจารย์นักวิจัยดีเด่น ใน ปี 2552 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ล่าสุดใน ปี 2552 ได้รับรางวัล Outstanding contribution to international postharvest science, technology and supply chains of horticultural crops. Postharvest Pacifica Conference 2009. 15-19 December 2009. Napier, New Zealand.

ศาสตราจารย์ ดร.สายชล เกตุษา ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับสรีระและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน ซึ่งได้แก่ ผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยเฉพาะผลิตผลพืชสวนเขตร้อน เช่น กล้วย มะม่วง มังคุด ทุเรียน เงาะ หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อน กล้วยไม้ และกุหลาบ ฯลฯ งานวิจัยเกี่ยวกับสรีระและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดพืชสวนได้ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ การยืดอายุการใช้ประโยชน์ และการลดความเสียหายของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว

นอกจากนี้ ผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.สายชล เกตุษา และคณะ ได้รับการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในวารสารวิจัยนานาชาติที่มีมาตรฐานสูง ศาสตราจารย์ ดร.สายชล เกตุษา จึงได้รับเชิญให้เขียนหนังสือหลายเล่มที่พิมพ์ในต่างประเทศร่วมกับนักวิจัยอื่น ๆ ที่สำคัญที่สุด คือ การได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ได้รับเชิญให้เป็นผู้ร่วมเขียน 5 บท กับอาจารย์ที่ University of Hawaii, USA คือ Professor Dr. R.E. Paull เพื่อการปรับปรุงหนังสือชื่อ The Commercial Storage of Fruit, Vegetables and Florist and Nursery Stocks. United States Department of Agriculture (USDA), Agriculture Handbook No. 66 (Third edition). โดยหนังสือฉบับปรับปรุงเล่มนี้มีนักวิจัยทั่วโลกร่วมเขียน และเป็นหนังสือที่รู้จักกันดีและนิยมใช้ในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวนทั่วโลก

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 0 7567 2301


TOP