ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพเดินทางไปทำวิจัยต่างประเทศ

นางสาววลัยลักษณ์ พัฒนมณี นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง Repeated-batch operation for hydrogen production and using culture broth for the production of coenzyme Q10 ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ. ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ เดินทางไปทำวิจัย ณ Massey University เป็นเวลา 10 เดือน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว Prof. Dr. Yusuf Chisti จะทำหน้าที่ดูแลและร่วมให้คำปรึกษาทางวิชาการ
 
การเดินทางไปทำวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ จัดเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการวิจัยร่วมด้านพลังงานชีวภาพ ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยไบโอดีเซลจากสาหร่ายและไฮโดรเจนจากแบคทีเรีย

TOP