นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพเดินทางไปทำวิจัยต่างประเทศ