WU-Campus-Tour

ศิษย์เก่านิด้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับนางดวงจันทร์ ทรงเจริญ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช นางทัศนี เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ NBT จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นางวิมล มณีโชติ หัวหน้าหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นครศรีธรรมราช นางสาวศรีประดับ จินาผล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช นายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอพิปูน และคณะศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562ประมวลภาพ

ภาพกิจกรรม

TOP