ขอเชิญอบรมผู้นำการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน