ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงของการเรียนการสอน การทดลองลงสนามสอบ MMI และการทำกิจกรรมของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกเรียนและเตรียมตัวเป็นนักศึกษาแพทย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันเวลาในการจัดโครงการ
วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562

สถานที่จัดโครงการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้
3. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 (เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

กำหนดการรับสมัคร
บัดนี้ - 4 สิงหาคม 2562 เปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://smd.wu.ac.th หรือ https://forms.gle/CttCUxanyyWgUo4M9
7 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ทางเว็บไซต์ https://smd.wu.ac.th
8-10 สิงหาคม 2562 (ชำระเงินสำหรับตัวจริง)
11-13 สิงหาคม 2562 (ชำระเงินสำหรับตัวสำรอง)

ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ชำระค่าลงทะเบียน 3,000 บาทต่อคน
โอนเข้าบัญชีในนาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บัญชีเลขที่ 828-1-14776-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา และแนบหลักฐานการชำระเงินทางอีเมล smdopenhouse63@gmail.com

หลักฐานการสมัคร (ให้แนบไฟล์ขั้นตอนสมัครลงทะเบียนออนไลน์)
ผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) (เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ขั้นตอนการสมัคร
สามารถสมัครค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ผ่าน
https://forms.gle/CttCUxanyyWgUo4M9
หรือสแกน QR code ด่านล่าง

ด่วนรับจำนวนจำกัด 100 คนเท่านั้น

ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตัวจริงหากไม่ชำระเงินในวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ กรรมการจะพิจารณาให้ผู้ที่มีรายชื่อสำรองลำดับถัดไปมีสิทธิ์แทน

การตัดสินรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรศักดิ์ นาควิโรจน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร 075-672896 หรือ 075-672801-3 E-mail: surasak.na@wu.ac.th
Website : https://smd.wu.ac.thรายละเอียดเพิ่มเติม : http://smd.wu.ac.th

TOP