ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “WU Pharmacy Forum 2019: Update and Review on Pharmacotherapy in Pharmacy Practice”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของเภสัชกร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เภสัชกรมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพขององค์กรที่ตนสังกัดให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ “WU Pharmacy Forum 2019: Update and Review on Pharmacotherapy in Pharmacy Practice” ในระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนและทบทวนความรู้ทางวิชาการ ด้านบริบาลเภสัชกรรมที่ทันสมัยและสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ป่วย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสภาเภสัชกรรมในการพัฒนาเภสัชกร

สมัครเข้าร่วมงานประชุมหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสันติ บูหลัง โทร 075-672849 Email santi.bo@mail.wu.ac.th สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่http://pharmacywucpe2019.weebly.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/?p=3453

ข่าวเด่น

TOP