ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารอิ่มสะดวกพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ณ บริเวณอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารอิ่มสะดวกพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ณ บริเวณอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินการใช้ประโยชน์ในที่ดินและพื้นที่อาคาร ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่

นายอนวัช จันทร์อุดม ผ่านการคัดเลือก

ขอให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกติดต่อกลับไปยัง ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อนัดทำสัญญาและกำหนดวันเปิดให้บริการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่มาติดต่อภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธ์

TOP