ข่าวสมัครงาน

เลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเจ้าหน้าที่

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเจ้าหน้าที่ (ปฏิบัติงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล) จำนวน 5 ราย ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น
 
มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์เป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

TOP