ข่าวเด่น

นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2562 “Success Quality & Learning Solutions”

นางสาวพิชชาพร รัตนพันธ์ และนางสาววริศรา สุขไชย นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการนำเสนอผลงานรูปแบบ Oral Presentation หัวข้อ “Love Create รักออกแบบได้” ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2562 “Success Quality & Learning Solutions” ซึ่งจัดโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องศรีวิชัย โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานีโอกาสเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อิศรางค์ นุชประยูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “เห็นคุณค่าในงานที่ทำ พร้อมกระทำสู่ความสำเร็จ”

งานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2562 “Success Quality & Learning Solutions” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงาน และทีมพัฒนาคุณภาพการบริการให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากร และเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระหว่างหน่วยงานและระหว่างทีมสหวิชาชีพ พร้อมทั้งมีการประกวดการนำเสนอผลงานรูปแบบต่างๆ จากบุคลากรทีมสหวิชาชีพ รพ.สวนสราญรมย์ รพ.เครือข่าย สสอ. รพช. รพสต. และสถาบันการศึกษาพยาบาลฯ เขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://nurse.wu.ac.th/?p=5492

TOP