ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2555 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยเชิงพื้นที่ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายปันนวิชญ์ งามผ่องใส
2. นายธนาวิทย์ ปานสงฆ์
 
มหาวิทยาลัยกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช หากผู้สมัครไม่มารับการสอบคัดเลือกตามกำหนดการดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

TOP