ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม Software Solution Workshop And Assure NMR , CMS-Structure Elucidation , CMS-Assist ในวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม Software Solution Workshop And Assure NMR , CMS-Structure Elucidation , CMS-Assist ในวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2562ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม Software Solution Workshop And Assure NMR , CMS-Structure Elucidation , CMS-Assist ในวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2562 โดยการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติจริงอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงในด้าน Software Solution Workshop And Assure NMR , CMS-Structure Elucidation , CMS-Assist จากวิทยากรผู้มีความรู้จากบริษัท Bruker BioSpin AG ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/?p=7810

TOP