ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เปิดรับข้อเสนอโครงการงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program : Co-Research)

โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) เป็นโครงการที่กระตุ้นให้ภาคเอกชนทําวิจัยและพัฒนาร่วมกับทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนา และได้ผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

เนื่องจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มีความพร้อมทางด้านบุคลากร องค์ความรู้ และเครื่องมือวิจัยที่สามารถนํามาช่วยในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีให้กับทางภาคเอกชนได้ นําไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรือระบบการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร

การวิจัยร่วมระหว่างภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์จะมุ้งเน้นงานวิจัยในหัวข้อที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในระดับห้องปฏิบัติการ (lab scale) และพร้อมที่จะต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ภาคเอกชนจะต้องมีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น  ทั้งในด้านการร่วมทุนและการดําเนินงานวิจัย โดยคาดหวังว่าผลการวิจัยนอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจแล้ว ยังต้องสามารถส่งเสริมศักยภาพในการทํางานวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนด้วย ทั้งการตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและพัฒนาต่อธุรกิจ การพัฒนาหน่วยงานวิจัยและบุคลากรทางด้านวิจัยของภาคเอกชน

บัดนี้ ศูนย์ประสานงานโครงการงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน อุทยานยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program : Co-Research) งบประมาณปี ๒๕๖๓ โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณไกรสร นิลอาสน์ โทรศัพท์สำนักงาน 075 673 3588


TOP