ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ IRTC

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีบทบาทในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการต่อยอดธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากการสนับสนุนการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต กระบวนการจัดการของเสีย กระบวนการขนส่ง การเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้ต่างๆ หรือกระบวนการบริหารจัดการอื่นๆ ภายในองค์กรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะสามารถทําให้ผู้ประกอบการยอมรับการประยุกต์ใช้ วทน. และเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในเบื้องต้นก่อนที่จะต่อยอดไปสู่การทําวิจัยอย่างเข้มข้นในอนาคต

แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC) เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีเข้าไปทําให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจับคู่นวัตกรรมในรูปแบบของการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการฝึก อบรม การเสาะหาเทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าสากลได่อย่างเข้มแข็ง

โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางเทคโนโลยีของภาคเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการแก้ปัญหาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนรวมถึงการเข้าถึงการให้บริการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบ

บัดนี้ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ อุทยานยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC) งบประมาณปี ๒๕๖๓ โดย การเปิดรับข้อเสนอโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 : บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2562 และช่วงที่ 2 : 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณไกรสร นิลอาสน์ โทรศัพท์สำนักงาน 075 673 3588


TOP