ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพเตรียมความพร้อมให้นักเรียนตัวแทนประเทศไทยแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และคณะอนุกรรมการอำนวยการ จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้กำหนดการเตรียมความพร้อมวิชาชีววิทยาโอลิมปิก ให้แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย จำนวน 4 คน เพื่อไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2555
 
ในการนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมอบหมาย ให้เป็นเจ้าภาพในการเตรียมความพร้อมด้าน Ecology, Behavioral Ecology, Marine ecology และ Invertebrate Biology ในระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2555 โดยมีวิทยากร 3 ท่าน ดังนี้
 
1. ผศ.ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์สำนักวิทยาศาสตร์ สอนเรื่อง Ecology and Marine ecology และได้รับเชิญให้เป็นหัวหน้าทีมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ควบคุมนักเรียนไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ หน้าที่ของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมนักเรียน นอกจากการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันในนามประเทศแล้ว ยังต้องร่วมพิจารณาคัดเลือกข้อสอบ และตรวจสอบคะแนนให้กับนักเรียนหลังการตรวจข้อสอบอีกด้วย
 
2. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี อาจารย์สำนักวิทยาศาสตร์ สอนเรื่อง Behavioral Ecology
 
3. นายอาวุธ แก่นเพชร นักวิทยาศาสตร์ สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ สอนเรื่อง Aquatic animal dissection
 
รายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประกอบด้วย

นายปวีณ เกลียวปิยะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
นายภูวนัตถ์ สังขปรีชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
นางสาวเมธาวี โฉมทอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
นายอารยะ ทะแพงพันธ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

TOP