ข่าวการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และฟังบรรยายพิเศษ Research Talk: The superstitious journey of Thai lottery gamblersสำนักวิชาการจัดการ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ ในหัวข้อ กลยุทธ์การสร้างคุณค่าสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสปา ในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดชายฝั่งทะเลอันดามัน เวลา 9.00-12.00 น. และฟังบรรยายพิเศษ Research Talk: The superstitious journey of Thai lottery gamblers เพื่อขับเคลื่อนการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ เวลา 13.30 – 16.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจกรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ คุณเบญจวรพร ขอนแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 075672480

TOP