WU-Campus-Tour

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา จ.ตรัง และ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้ งานวิเทศสัมพันธ์และงานภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาติ และส่วนสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา จ.ตรัง และ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 23 คน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ องอาจ อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาเรียนรู้ งานวิเทศสัมพันธ์และงานภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ภาพรวมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระบบงานวิเทศสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอน และงานภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากนั้น คณะผู้บริหารได้เยี่ยมชม และบันทึกภาพ ณ สวนวลัยลักษณ์ และสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย


TOP