ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณาจารย์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการต่อยอดสำรวจความต้องการของชุมชนต้นแบบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ อาจารย์ ดร.อรรกร พรมวี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์วาลุกา เอมเอก สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ นักวิชาการศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ คณะทำงานของศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่ต่อยอดสำรวจความต้องการ ระดมความคิดเห็น บริการให้คำปรึกษา และจัดทำแผนบริการวิชาการร่วมกับชุมชนต้นแบบ ในพื้นที่บ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง และพื้นที่ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดทำแผนบริการวิชาการครั้งนี้ ใช้แนวคิด Happy Tree Model ชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวม เป็นกรอบหลักในการสำรวจความต้องการของชุมชนเพื่อการสนับสนุนองค์ความรู้ในมิติต่าง ๆ ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ สุขภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือบูรณาการในระดับชุมชน

ศูนย์บริการวิชาการ ขอขอบคุณคณาจารย์และนักวิชาการทุกสำนักวิชาที่ร่วมดำเนินกิจกรรมสำรวจความต้องการของชุมชนแบบมีส่วนร่วมดังกล่าว และขอขอบคุณผู้แทนชุมชนต้นแบบทั้ง 2 ชุมชน ที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอย่างดียิ่ง

ประมวลภาพ

ข่าวเด่น

TOP