นักศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการสำรวจทางภูมิศาสตร์ (GIS)