Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย UINSA ประเทศอินโดนีเซีย

13/11/2562

1819วันนี้ ( 13 พฤศจิกายน 2562 ) รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ให้การต้อนรับคณะจาก Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5 ท่าน นำโดย Dr. Mrs. Nur Fitriatin, Head of International Office และผู้ติดตาม 4 ท่าน ได้แก่ 1) Dr. Chabib Musthofa, Vice Dean, Partnership Affairs, Faculty of Political Sciences, 2) Dr. Ahmad Nur Fuad, Deputy Director, Graduate School, 3) Dr. Shinfi Wazna Auvaria, Head of Eco Campus และ 4) Dr. Kusnul Prianto, Head of Architecture Study Program วัตถุประสงค์หลักของการมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษาดูงานด้าน Green Campus ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ 2) หารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการในโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดการโครงการ Green Campus ภายในมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ คณะจาก มหาวิทยาลัย UINSA ได้ร่วมการประชุมหารือความร่วมมือกลุ่มย่อยโดยแบ่งเป็น 3 สาขา คือ 1) สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กิจชัย จิตขจรวานิช คณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และอาจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร ร่วมหารือ 2) ด้านรัฐศาสตร์ หารือร่วมกับอาจารย์ธนรัตน์ มังคุด อาจารย์ประจำและผู้แทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ 3) ด้านบัณฑิตศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมหารือ

ในภาพรวมทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความเป็นไปได้ในการริเริ่มกิจกรรมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะมีการประสานงานกันอีกครั้งในรายละเอียดของการดำเนินงานร่วมกันประมวลภาพ